Klubbens love, opdateret d. 07.08.2021

LOVE FOR FRIHEDENS BILLARDKLUB

Formål: Klubbens formål er at højne og skabe interesse for billardsporten dels ved træning og instruktion samt ved afholdelse af turneringer. Klubben er tilsluttet Den Danske Billardunion og derigennem Den Europæiske Billard union samt Dansk Idræts Forbund.

§ 1 Som medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 12 år. Alle nye medlemmer kan få udleveret klubbens love. Se i øvrigt klubbens hjemmeside www.frihedenbillard.dk

§ 2 Kontingent: Medlemskontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og betales kvartalsvis forud inden den 10. i kvartalets første måned. Ved eventuel restance modtager medlemmerne advis fra kassereren. Er restancen ikke udlignet inden den i adviset angivne tidsfrist, slettes vedkommende af medlemslisten. Genoptagelse i klubben kan kun ske ved betaling af restancen og i øvrigt efter de samme optagelsesbetingelser som for nye medlemmer. Et medlem der spiller billard om dagen eller om aften, kan mod betaling af forhøjet kontingent endvidere spille billard om aften eller dagen. Restanter kan ikke deltage i generalforsamlinger eller turneringer.

§ 3 Bestyrelse: På den årlige generalforsamling, der afholdes i februar måned, vælges en bestyrelse for to år ad gangen. I ulige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter, en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant for et år ad gangen.

§ 4 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det nødvendigt. Møder et bestyrelsesmedlem ikke op til to på hinanden følgende møder uden at have meddelt lovligt forfald indkaldes suppleanten, som fungerer indtil førstkommende generalforsamling.

§ 5 Klubben forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Ved indgåelse af engagementer eller kontrakter af større økonomisk betydning, tegnes klubben af bestyrelsen in plenum.

§ 6 Kassereren opkræver kontingent og fører regnskab over klubbens økonomiske midler. Det reviderede regnskab udleveres til medlemmerne senest otte dage før den årlige generalforsamling. De kontante beholdninger må ikke overstige kr. 5.000,-. Overskydende beløb indsættes på bankkonto.

§ 7 Den valgte bilagskontrollant skal mindst én gang årligt revidere regnskabet og forsyne dette med sin underskrift. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 8 Generalforsamling og møder: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Turneringsudvalgets beretning

4. Regnskabet inkl. kassererens beretning

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg ifølge §3

Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uanset det fremmødte antal medlemmer. Forslag forelagt generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning foretages, hvis blot et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er i alle tilfælde højeste myndighed, og kun den kan vedtage eller forkaste vedtægter. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst otte dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden senest fem dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan ikke vedtages under Eventuelt.

§ 9 Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal, hvis mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslag på ekstraordinær generalforsamling kan kun vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst fire dages varsel.

§ 10 Bestyrelsen kan når som helst indkalde til medlemsmøde, når særlige emner skal bekendtgøres for medlemmerne, eller når andre forhold nødvendiggør et sådant møde.

§ 11 Alle møder og generalforsamlinger skal indvarsles med opslag i klubbens lokaler samt på klubbens hjemmeside.

§ 12 De – gennem turneringer – vundne præmier kan uddeles til medlemmerne en gang om året og efter endt sæson. For at få vundne præmier udleveret, må medlemmet først have opfyldt sine forpligtelser over for klubben. Et medlem, der er slettet på grund af gæld til klubben, har intet krav på vundne præmier, og kan ikke ved senere genoptagelse i klubben erhverve retten til tidligere vundne præmier, der af ovennævnte årsager ikke er blevet udleveret.

§ 13 Bestyrelsen vælger hvert år et turneringsudvalg, som har ansvaret for turneringer og afviklingen heraf. Økonomiske spørgsmål i forbindelse med turneringer kan udvalget handle efter aftale med bestyrelsen, og i øvrigt under ansvar over for bestyrelse og generalforsamling. Det er ikke muligt for klubbens medlemmer, at tilmelde sig discipliner som ikke kan afvikles i klubben.

§ 14 Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter. Bestyrelsen kan ved illoyalitet eller usømmelig adfærd ekskludere medlemmer. Medlemmer, der mener at have grund til klage, kan indgive skriftlig klage til bestyrelsen.

§ 15 I tilfælde af udmeldelse af klubben, har den udmeldte ingen krav på klubmidler. Klubben kan ikke nedlægges, så længe mindst fem medlemmer ønsker den opretholdt. Ved klubbens eventuelle fuldstændige nedlæggelse/lukning, tildeles eventuelle overskydende midler ”Kræftens Bekæmpelse”.

§ 16 Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i disse love, er bestyrelsen berettiget til at handle efter bedste skøn.

Del siden